Wyszukaj
Koszyk

polityka prywatności

P.P.H.U. "Arbud II" S.C. Anna i Arkadiusz Tomala działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO  oraz ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych kontrahentów i klientów jest dla Spółki najwyższym priorytetem.

Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą. 

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. "Arbud II" S.C. Anna i Arkadiusz Tomala
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Ligockiej 2a, kod pocztowy: 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami: 

 1. legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;

 2. rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;

 3. przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;

 4. ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;

 5. minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;

 6. prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

 7. ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

 8. integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

 9. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu: 

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

P.P.H.U. "Arbud II" S.C. Anna i Arkadiusz Tomala gromadzi dane osobowe osób fizycznych w ramach swojej działalności, w tym od:

 • pracowników i współpracowników,

 • kontrahentów,

 • klientów i innych kontaktów biznesowych,

 • naszych dostawców lub odbiorców, klientów i innych kontaktów biznesowych,

 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób (w tym ubiegających się o pracę).

Spółka jako Administrator gromadzi dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają: 

 • kontaktując się z nami,

 • składając u nas zamówienie

 • odwiedzając naszą siedzibę;

 • podając nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób;

P.P.H.U. "Arbud II" S.C. Anna i Arkadiusz Tomala może zbierać od Państwa dane osobowe, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegóły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań). 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 • dostarczanie Państwu informacji o produktach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty,

 • przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania,

 • prowadzenie promocji i marketingu,

 • wysłanie wiadomości e-mail,

 • komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi,

 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami,

 • inne cele biznesowe, w tym: negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów oraz ich rejestrowanie i rozliczanie.

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej. Czas ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym
w odniesieniu do danych osobowych na ich temat, które posiada Administrator. Jeśli chcieliby Państwo przykładowo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty
z Państwem. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane
w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: biuro@arbud.bls.pl.Polecane produkty: